رابطه زناشویی ۲

پیش از دیدن تصاویر، سربرگ انواع حالات رابطه زناشویی مطالعه گردد.

Hero – kamasutra sex position -21

 

Dolphin – kamasutra sex position-22

Frog – kamasutra sex position -23

Glowing Juniper – kamasutra sex position -24

Plough – kamasutra sex position -25

peg – kamasutra sex position -26

Classic – kamasutra sex position -27

Kneel – kamasutra sex position -28

Cross – kamasutra sex position -29

Deckchair – kamasutra sex position -30

Reclining Lotus – kamasutra sex position -31

Lustful Leg – kamasutra sex position -32

Squat Balance – kamasutra sex position -33

Magic Mountain – kamasutra sex position -34

Bandoleer – kamasutra sex position -35

Propeller – kamasutra sex position -36

Rock’n Roller – kamasutra sex position -37

  Fan – kamasutra sex position -38

Rowing Boat position -39

Eagle – kamasutra sex position -40

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.