رابطه زناشویی ۳

پیش از دیدن تصاویر، سربرگ انواع حالات رابطه زناشویی مطالعه گردد.

 

Suspended Scissors – kamasutra sex position -41

Star – kamasutra sex position -42

Doggy Style – kamasutra sex position -43

Triumph Arch – kamasutra sex position -44

Reverse Cowgirl – kamasutra sex position -45

Super 8 – kamasutra sex position -46

Amazon – kamasutra sex position -47

Hound – kamasutra sex position -48

Crossed Keys – kamasutra sex position -49

Ship – kamasutra sex position -50

Landslide – kamasutra sex position -51

Snail – Kamasutra sex position -52

Slip – kamasutra sex position -53

Hinge – kamasutra sex position -54

G-Force – kamasutra sex position -55

Grip – kamasutra sex position -56

Challenge – kamasutra sex position -57

Fold – kamasutra sex position -58

Perch – kamasutra sex position -59

Candle – kamasutra sex position -60

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.