رابطه زناشویی ۴

پیش از دیدن تصاویر، سربرگ انواع حالات رابطه زناشویی مطالعه گردد.

 

Peg – kamasutra sex position -61

Proposal – kamasutra sex position -62

Standing Wheelbarrow – kamasutra sex position -63

Lotus Blossom – kamasutra sex position -64

Mermaid – kamasutra sex position -65

Prone Tiger – kamasutra sex position -66

Galley – kamasutra sex position -67

Clasp – kamasutra sex position -68

Seated Ball – kamasutra sex position -69

Kneeling Wheelbarrow – kamasutra sex position -70

Sideways Samba – Kamasutra sex position -71

Sphinx – kamasutra sex position -72

Column – kamasutra sex position -73

Visitor – kamasutra sex position -74

Rider – kamasutra sex position -75

Supernova – kamasutra sex position -76

Spider – kamasutra sex position -77

Stair Master – kamasutra sex position -78

Basket – kamasutra sex position -79

Y Curve – kamasutra sex position -80

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.