رابطه زناشویی ۵

پیش از دیدن تصاویر، سربرگ انواع حالات رابطه زناشویی مطالعه گردد.

 

Zen Pause – kamasutra sex position -81

Whisper – kamasutra sex position -82

Side Saddle – kamasutra sex position -83

Shoulder Holder – kamasutra sex positions -84

Right Angle – kamasutra sex position -85

Indrani – kamasutra sex position -86

Shoulder Stand – kamasutra sex position -87

Lap top – kamasutra sex position -88

Thigh Master – kamasutra sex position -89

From Behind – kamasutra sex position -90

Toad – kamasutra sex position -91

Sidekick – kamasutra sex position -92

Crisscross – kamasutra sex position -93

Waterfall – kamasutra sex position -94

Indian Headstand – kamasutra sex position -95

Tominagi – kamasutra sex position -96

Afternoon Delight – kamasutra sex position -97

Widely Opened – kamasutra sex position -98

Backwards Slide – kamasutra sex position -99

Suspended Congress – kamasutra sex position -100

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.