کارگاههای آبان ۹۳

کارگاه داروشناسی اعصاب و روان برای پزشکان و گروه های پیراپزشکی و روانشناسان
اعطا گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه از دانشگاه تهران
مدرس : تورج شمشیری نظام
زمان…۱/۸/۹۳ ساعت ۹ صبح تا ۱۴٫٫٫٫هزینه : ۷۰ هزار تومان
مکان : مرکز مشاوره و روانشناسی حکمت… تلفن ۸۸۸۸۸۶۷۹

فرستادن دیدگاه »