سرد مزاجی

اختلالات میل جنسی Sexual Desire Disorder( که سرد مزاجی هم نامیده میشود) به دو گروه تقسیم میشود: اختلال کمبود میل جنسی Hypoactive Sexual Desire Disorder اختلال انزجار یا بیزاری جنسی Sexual Aversion Disorder

مطالعه این نوشته

اختلال میل جنسی در زنان

معیارهای کمبود میل جنسی در زنان طبق کتاب روانپزشکی آمریکا به قرار ذیل است

مطالعه این نوشته

مطالب و محتوای آموزشی بروز

پرسش و پاسخ آنلاین

اجرا و تفسیر آنلاین آزمونهای روانشناختی

تحلیل نموداری نتایج آزمون های روانشناسی

ذخیره و انتشار نتایج آزمون های روانشناسی