اختلال ارگاسمی زن

اختلال ارگاسمی زن Female Orgasmic Disorder گاهی ارگاسم مهار شده یا آنورگاسمی Anorgasmia نامیده می شود

مطالعه این نوشته