اختلال نعوظ

اختلال نعوظی مرد Male Erectile Disorder ، کژکاری نعوظی Erectile Dysfunction و نیز ناتوانی جنسی Impotence هم نامیده می شود. البته نگارنده سایت با واژه ناتوانی جنسی موافق نیست چون مترادف دانستن این دو عبارت به معنی آن است که روابط جنسی میان زن و مرد را صرفاً در نزدیکی جنسی و کفایت عملکرد جنسی یک مرد را نیز تنها در توانایی دستیابی به نعوظ و حفظ آن خلاصه کنیم.

مطالعه این نوشته