سردمزاجی

اختلالات میل جنسی Sexual Desire Disorder( که سرد مزاجی هم نامیده میشود) به دو گروه تقسیم میشود: اختلال کمبود میل جنسی Hypoactive Sexual Desire Disorder اختلال انزجار یا بیزاری جنسی Sexual Aversion Disorder

مطالعه این نوشته

اختلال کمبود میل جنسی در مردان

در این قسمت، درخصوص کمبود میل جنسی فقط در مردان صحبت میشود و مسایل مربوط به زنان در قسمت اختلالات مردان توضیح داده شده است و اکثر مطالب از نظر محتوا و علل در هردوگروه بجز تفاوت های اندک یکسان می باشد.

مطالعه این نوشته

مطالب و محتوای آموزشی بروز

پرسش و پاسخ آنلاین

اجرا و تفسیر آنلاین آزمونهای روانشناختی

تحلیل نموداری نتایج آزمون های روانشناسی

ذخیره و انتشار نتایج آزمون های روانشناسی