blog-featured-image

انواع افسردگی


انواع افسردگی


افسردگی انواع مختلفی دارد. افسردگی تک قطبی، افسردگی دوقطبی، افسردگی فصلی، افسردگی اتیپیک، افسردگی پس از زایمان، افسردگی بعد بیمارهای جسمی و روانشناختی یا مصرف دارو و مواد، افسردگی افسرده خویی، افسردگی تهییجی و..... بنابراین برای درمان آن باید توسط متخصص حاذق شناسایی و بسته به نوع افسردگی درمان شود.