blog-featured-image

نق زدن کودکان


نق زدن کودکان


نق زدن در کودکان اگرچه نق زدن مسئله شایعی در کودکان است ولی میتواند باعث ناامیدی در والدین شود. کودکی که زیاد نق میزند در واقع از این راه خواسته هایش را ابراز میکند. باید کودک را هدایت کرد تا خواسته هایش را با صحبت کردن درست بیان کنند. ۱_ مثالهای خوبی از بیان درست برای کودک بیاورید. "علی جان بگو مامان میشه به من شکلات بدهید" ۲_ اگربرای درخواست چیزی نق زد به او بگویید درخواستش را خوب بیان کند. ۳_ بیان خوب او را تحسین کنید. ۴_ برای مواردی که نق میزندو ادامه میدهد پیامد مناسب را اعمال کنید . مثلا شما چون حرفت را قشنگ نزدی تا ۵ دقیقه دیگر از بیسکوییت خبری نیست". اعتراض و شکایت را نادیده بگیرید و بحث و جدل نکنید. ۵_ بررسی کنید که درخواستش قابل قبول است یا خیر و روی تصمیمی که گرفتید بمانید. ۶_ نق زدن هنگام شنیدن "نه" را ندیده بگیرید.و بیتوجهی به او را تا اتمام نق زدن ادامه دهید و به محض آرام شدن به او توجه کنید دکتر مهشید رابطیان فوق تخصص روانپزشک کودک و نوجوان همکار گروه https://t.me/drshamshirinezam