blog-featured-image

خرده نکات فرزند پروری 1


خرده نکات فرزند پروری 1


مریم حاجی اسماعیل زاده، فوق لیسانس روانشناسی بالینی کودک و نوجوان علل مشکلات رفتاری کودکان...بخش نخست بسیاری از والدین با این شکایت به کلینیک مراجعه می کنند که علی رقم همه ی تلاش هایی که برای تربیت مثبت فرزندانشان انجام می دهند ، شاهد بدرفتاری آن ها هستند . والدین کودکانی که لجبازی می کنند ، نافرمانند .قشقرق بپا می کنند ، ناسزا می گویند ، پرخاشگری می کنند، مسواک نمی زنند و... اغلب در برابر این گونه رفتارها احساس سردرگمی و بلا تکلیفی می کنند و اعتماد به نفس خود را در اصلاح رفتار فرزند خود از دست می دهند. برای تغییر رفتارهای نامطلوب کودکان ، ابتدا می بایست والدین را با علل مشکلات رفتاری کودکان آشنا کرد . در این مختصر، به" برخی" دلایل مشکلات رفتاری کودکان اشاره می شود . 1.پاداش های اتفاقی برای بدرفتاری 2.الگو سازی از طریق مشاهده ی رفتار دیگران 3.استفاده ی غیر موثر از تنبیه 4.نادیده گرفتن رفتار مطلوب 5. تله ی نردبانی 6. دادن پبام های هیجانی 7. مشکلات قانون گذاری و دستور دادن در بخش های بعدی درمورد هریک به تفصیل سخن خواهیم گفت.