blog-featured-image

توجه مهم


پاسخ به سوالات پرده بکارت و اندازه آلت تناسلی


باسلام پاسخ به سوالات پرده بکارت و اندازه الت تناسلی به هیچ وجه داده نمیشود و حجم سوالات در این قسمت که همگی حذف میشوند مانع پاسخ به سوالات دیگر کاربران شده است. متخصص زنان زایمان یا متخصص اورولوژی مراجعه بفرمایید.بااحترام