blog-featured-image

تست های تشخیصی هویت جنسی


تست های تشخیصی هویت جنسی


در کلینیک ما، 5 نوع تست تشخیصی و چک لیست تشخیص اختلالات هویت جنسی و ترانس و نیز تشخیص درصد همجنسگرایی و دو جنس گرایی و دگر جنس گرایی در افراد انجام میشود : 1- تست تشخیص درصد نرینه و مادینه بودن مغز 2- تست تشخیص هویت و نقش جنسی مردانه و زنانه 3- تست تشخیص اختلال هویت جنسی 4- تست تشخیص همجنس گرایی و دو جنس گرایی و دگر جنس گرایی 5- تست MMPI برای تشخیص شخصیت مردانه و زنانه