توصیه میشود قبل از خواندن این متن، مطالب موجود در سربرگ اختلالات جنسی نامعین برای درک و تفهیم بهتر مطالعه شود

ازدواج ناکام یا به وصال نرسیده (Unconsummated Marriage)