پارکینسون

?ملاک های تشخیصی اختلال عصبی – شناختی عمده یا خفیف ناشی از بیماری پارکینسون? ?معيار A: ملاکها برای اختلال عصبی…

الزایمر

?ملاک های تشخیصی اختلال عصبی – شناختی عمده یا خفیف ناشی از بیماری آلزایمر? ?معيار A: ملاکها برای اختلال عصبی…
02188347862