مزاحمت

مزاحمت  Stalking طبق تعریف نوعی الگوی آزار یا مزاحمت است که همراه با تهدید به آسیب رساندن باشد. اکثر مزاحمین…

آزار جنسی

آزار جنسی  Sexual harassment شامل موارد ذیل است  که همگی برای قربانی ناخواسته و نامطلوب میباشد: 1- پیشروی های جنسی…

اعمال زور جنسی

اعمال زور جنسی Sexual Coercion  توسط انجمن روانپزشکی آمریکا در طبقه مشکلات مربوط به سوئ رفتار قرار داده شده است…