نقطه جی

نقطه جی..واقعیت یا مجاز؟ باید در خصوص مهبل (واژن) زن این نکته را دانست که یک سوم تحتانی آن نسبت…

ختنه زنان

  علل و چگونگي پيدايش و تداوم ختنه زنان در ارتباط با اين عمل مجراي تناسلي دختران دوخته ميشود( بعد…