در پسران

  بلوغ زودرس جنسى بلوغ جنسى در سنین قبل از 9 سالگى در پسرها به عنوان یک رویدادغیر طبیعى تلقى…

در دختران

در اکثر اوقات بلوغ زودرس جنسى یک خصیصه فامیلى است که به طورطبیعى اتفاق مى افتد اما بعضى مواقع نیز…