روانکاوی

بیماران مشکل

با “بيماران مشكل” راه و روش عادي درمان كار نمي‌كند. به طور مثال، آنها از فعاليت كمتر و سكوت درمانگر…
روانکاوی

شرم از شرم

شرم از شرم گزارش یک بیمار: بیمار از خودابرازی در جمع دچار ترس از مرگ و شرم مي شود و…
02188347862