شب زفاف

شب زفاف

آیا الزاما باید در شب عروسی اولین رابطه زناشویی انجام گیرد؟ پاسخ منفی است هیچ الزامی وجود ندارد که در…