عشق و انواع آن

اشترنبرگ، در نظریه مثلث عشق، عشق را به سه بخش تقسیم میکند: میل/صمیمیت/تعهد میل: به انگیزه هایی اشاره دارد که…