همجنس گرایی

همجنس گرایی

دگرباشان جنسی . واژه دگرباش از واژه دیگرباشیدن(زیستن) می آید که مبین افرادی است که گرایش جنسی و رفتار جنسی…