وسواس

اختلال پوست کندن

ملاک های تشخیصی اختلال پوست کنی A . پوست کنی عودکننده که به ضایعات پوستی منجر می شود . B…
وسواس

اختلال مو کندن

ملاک های تشخیصی اختلال مو کندن A . موکنی مکرر که به بی مویی منجر می شود . B .…
وسواس

اختلال احتکار

ملاک های تشخیصی اختلال احتکار A . مشکل مداوم در دور انداختن اموال یا دل کندن از آنها، صرف نظر…
وسواس

اختلال بدشکلی بدن

ملاک های تشخیصی اختلال بدشکلی بدن DSM-V A . اشتغال ذهنی به یک یا چند نقص یا عیب خیالی در…
وسواس

بیماری وسواس

اختلال وسواس فکری – عملی شامل عقاید، تصاویر، نشخوار، تکانه و افکار تکراری و مزاحم (وسواس فکری)، یا الگوهای تکراری…
وسواس

وسواس

اختلال وسواس فکری – عملی شامل عقاید، تصاویر، نشخوار، تکانه و افکار تکراری و مزاحم (وسواس فکری)، یا الگوهای تکراری…