چشم چرانی

چشم چرانی

( قبل از خواندن این متن، حتما مطالب موجود در سربرگ انحرافات جنسی برای تفهیم بهتر خوانده شود) چشم چرانی…