اختلال نعوظ

اختلال نعوظ

اختلال نعوظی مرد  Male Erectile Disorder ، کژکاری نعوظی  Erectile Dysfunction  و نیز ناتوانی جنسی  Impotence هم نامیده می شود. البته…