خود ارضایی

خود ارضایی

خود ارضایی در واقع انجام عملی توسط خود فرد( و نه شخص دیگر) برای تسکین یا اطفا شهوت که معمولا…