blog-featured-image

اوتیسم


قسمت سوم...سیما زمانی ارشد روانشناسی تربیتی


قسمت ۳: آموزش به مادران کودکان طیف اتیسم:

 تاب آوری :

تاب آوری را سازوکار ذاتی خود اصلاح‏گری انسان و یکی از سازه های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی می‏دانند. این فرآیند سازگاری، منابع شخصی و بیرونی را با هم یکپارچه ساخته و با رسیدن به تعادل سطح بالاتر در شرایط تهدید کننده، شرایط سازگاری موفق را فراهم می‏کند .

 تاب آوری نقش ميانجي بسيار مهمي در جلوگيری يا بروز خيلي از اختلالات روانپزشکي از خود نشان ميدهد. تاب آوری به واسطه کاهش هيجانهای منفي، افزايش سلامت روان و رضايت بيشتر از زندگي را در پي دارد و به عنوان ميانجي برای تسهيل غلبه بر مصائب، مشکلات، مقاومت در برابر استرس و از بين بردن اثرات رواني آنها عمل مینماید. مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم تاب آوری پایین‏تری نسبت به مادران کودکان عادی دارند.

با توجه به مشکلات مطرح شده مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، انجام مداخلات روانشناختی میتواند در جهت کاهش مشکلات این مادران مفید باشد. 

سیما زمانی ارشد روانشناسی تربیتی