blog-featured-image

مزاحمت


مزاحمت


مزاحمت  Stalking طبق تعریف نوعی الگوی آزار یا مزاحمت است که همراه با تهدید به آسیب رساندن باشد. اکثر مزاحمین مرد هستند اما مزاحمین زن هم ممکن است درست مانند مردان به طور وحشیانه به قربانی خود حمله کنند. میتواند ماهها یا سالها طول بکشد. بهترین وسیله بازدارنده، گزارش تمام موارد  به پلیس است. نوع خفیف دیگری ازاین دسته، مزاحمت مردان برای زنان در کوچه و خیابان با اصطلاح عرفی " دختر/زن بازی " وجود دارد که اکثرا برای اغوا دختر/ زن در جهت ایجاد ارتباط جنسی در بیشتر موارد و بعضا برای برقرای روابط پایدار میباشد که گاهی در آن تهدید به آسیب هم با شدت و حدت مختلف دیده میشود و کمک گرفتن از پلیس امنیت اجتماعی در این موارد بسیار کارساز میباشد. البته در کشورهای غربی مدل دیگری هم هست که بیشتر دختران نوجوان و جوان، اقدام به مزاحمت برای پسران نوجوان و جوان میکنند و درخواست دوستی و حتی رابطه فیزیکی از آنها دارند که در اصطلاح بین آن دختران به Boy hunter یا شکار پسر معروف میباشد.