( قبل از خواندن این متن، حتما مطالب موجود در سربرگ انحرافات جنسی برای تفهیم بهتر خوانده شود)

هر نوع دیگر آزاری و مردم آزاری را سادیسم می گویند اما این کلمه بیشتر در انحراف جنسی با عنوان آزارگری جنسی Sexual Sadism به کار میرود و به حالتی گفته میشود که شخص منحرف در موقع عمل جنسی و آمیزش طرف مقابل را مورد آزار و اذیت بدنی و روانی قرار می دهد و این عمل شخص را به نهایت لذت جنسی میرساند. به عبارت دیگر