تمایل جنسی بهنجار

رفتار جنسی بهنجار، رفتاری است که:

– موجبات لذت فرد و شریک جنسیش را فراهم می آورد

– شامل تحریک اعضای جنسی اولیه همراه با مقاربت است

– احساس نامتناسب گناه یا اضطراب در آن وجود ندارد

– از سر اجبار نیست

– سلامت دوطرف را به خطر نیاندازد

تمایل جنسی هر فرد بستگی به چهار عامل روانی جنسی بهم پیوسته دارد:

جنسیت فرد Sexual Identity

به الگوی خصوصیات جنسی زیستی، کروموزومها، دستگاه تناسلی داخلی و خارجی، هورمونها و خصوصیات جنسی ثانویه گفته میشود.

هویت جنسی Gender Identity

به احساس مردانگی یا زنانگی فرد گفته میشود. تقریبا هر کودکی از سن 2 تا 3 سالگی اعتقاد محکمی در مورد مذکر یا مونث  بودن خود پیدا میکند و تحت تاثیر نگرش های والدین و فرهنگ، دستگاه تناسلی خارجی کودک و عوامل ژنتیک شکل میگیرد.یعنی از مردان انتظار رفتار مردانه و از زنان انتظار رفتار زنانه میرود. به عبارتی اگر مثلاً یک دختر بچه سه ساله را با عنوان “آقا پسر” صدا بزنیم، دراکثر موارد با اعتراض او مواجه می شویم چون او دیگر در این سن خود را یک دختر می داند.

– رفتار نقش جنسی Gender role Behavior مربوط به هویت جنسی است و تا حدودی از آن مشتق میشود. در واقع هر آنچه فرد برای شناساندن خود بعنوان یک پسر یا مرد یا یک دختر یا زن میگوید یا انجام میدهد رفتار نقش جنسی است و عمدتا تحت تاثیر یادگیری و مقداری هم ژنتیک میباشد. گاهی هویت جنسی با نقش جنسی در تضاد است یعنی ممکن است فرد با همجنس همانندسازی بکند ولی در عین حال، لباس و آرایش مو یا سایر خصوصیات جنس مخالف را برگزیند. انسان